Maanteeveo tellimise üldtingimused

Oakridge OÜ (Saatja) tellib ning Vedaja teostab kaubavedusid lähtudes Eesti Vabariigi Võlaõigusseaduse (VÕS) 42 peatüki 1 jaost ning käesoleva veokorralduslepingust.

1. Saatjal on õigus edastada Vedajale veo tellimuse e-posti, faksi või telefoni teel.

2. Alltoodud sätted kehtivad juhul, kui need ei ole vastuolus Saatja tellimustega.

3. Saatjal on õigus määrata veose väljastamiseks ning vastvõtmiseks kolmanda isiku (Terminal).

4. Saatjal on õigus määrata tühja konteineri väljastamiseks ning vastvõtmiseks kolmada isiku (Depoo).

5. Saatjal on õigus nõuda Vedajalt veokiri, mis ei sisalda VÕS par. 774, lõikes 1, punktides 10, 11, 13 nimetatud andmeid ning milles ei ole Saatja allkirja.

6. Veokirja väljastatakse viies eksemplaris, millest üks läheb Saatjale, kaks jäävad Terminalidele, üks jääb Depoole ning üks jääb Vedajale.

7. Vedaja peab veokirja allkirjastama ja märkima kauba (vajadusel ka tühja konteineri) saatmise ja toimetamise kuupäeva ning kellaaja.

8. Juhul, kui Terminal või Depoo keeldub veokirja allkirjastamast, tõendab Vedaja veose või tuhja konteineri vastuvõtmist ja toimetamist Terminali või Depoo poolt esitatud allkirjastatud väljastamis- või vastuvõtusaktiga.

9. Saatja Terminalil on õigus edastada veose saatedokumendid Vedajale.

10. Vedaja tõendab veose kätte toimetamist saajale veokirjaga, kuhu on märgitud saaja allkiri, kätte saamise kuupäev ja kellaaeg.

11. Juhul, kui Saatja tellib veo merekonteineris (Konteinervedu), arvestatakse veoteenuse hulka tühja konteineri toimetamine laadimiskohale või tühja konteineri vedu kauba mahalaadimise kohalt tagasi Depoole.

12. Konteinerveo puhul peab Vedaja tühja konteineri viivitamatult tagastama Saatja poolt määratud Depoole järgnevalt: Eesti piires ühe kalendripäeva jooksul peale kauba väljastamist Saajale; Baltikumi piires kahe kalendripäeva jooksul peale kauba väljsatamist Saajale. Konteinerite mitte tähtaegsel tagastamisel on Saatjal õigus nõuda Vedajalt viivist 40 EUR ülatuses konteineri/päeva eest.

13. Saatja tasub veoteenuse eest peale veo sooritamist käesoleva lepingu tingimustel.

14. Vedaja esitab Saatjale arved sooritatud veoteenuste eest hiljemalt järgmise kalendrikuu 10ks päevaks. Arvele lisanduvad käesoleva lepingule vastavad veokirjad ning vajaduse korral Terminalide ja Depoode väljastamis- ja vastuvõtuaktid.

Eesti keel